lördag 25 april 2009

Bibelns Jesus
Det presenteras en mängd olika bilder av Jesus idag, den ena mer fantastifullt hemmasnickrad än den andra. Människan vill gärna göra sig sin egen gud, som passar in i hennes lilla världsbild och tankemönster. Istället för att låta oss formas till att bli Guds avbilder, vill vi så ofta göra Gud till vår avbild. Men vad har bibeln att säga om mannen vi har att tacka för vår frälsning? Han som är Ordet som blev kött och bodde ibland oss?

Jesus presenteras på ett mångfascetterat och fascinerande sätt på bibelns sidor - ända från Första Mosebok till Uppenbarelseboken, men tillsammans bildar de en fantastisk bild av vem vår Herre verkligen är! En bild som överträffar alla våra futtiga små begränsade tankar och som är en hel värld att fördjupa sig i.
Jesus i bibeln

I Första Mosebok är han kvinnans säd. I Andra Mosebok är han påskalammet. I Tredje Mosebok är han vår överstepräst. I Fjärde Mosebok är han molnstoden under dagen och eldstoden under natten. I Femte Mosebok är han profeten liksom Mose. I Josua vår frälsnings hövding. I Domarboken vår domare och laggivare. I Rut vår bördeman och frälsare. I Första och Andra Samuelsboken vår betrodde profet. I Kungaböckerna och Krönikeböckerna vår regerande konung. I Esra vår rättfärdige lärare. I Nehemja återuppbyggaren av de nedrivna murarna i våra liv. I Ester vår Mordokai. I Job vår för evigt levande förlossare. I Psaltaren Herren vår herde. I Ordspråksboken och Predikaren är han vår vishet. I Höga Visan älskaren och brudgummen. I Jesaja Fridsfursten. I Jeremia den rättfärdiga grenen. I Klagovisorna den gråtande profeten. I Hesekiel den underbara mannen med fyra ansikten. I Daniel den fjärde mannen i den brinnande ugnen. I Hosea mannen som är för evigt trogen den otrogna. I Joel den som döper i helig Ande och eld. I Amos den som bär våra bördor. I Obadja den som är mäktig att frälsa. I Jona den store missionären till främmande länder. I Mika glädjens budbärare. I Nahum Guds utvalda hämnare. I Habackuk evangelisten som ber: "Förnya i detta år dina gärningar". I Sefanja Frälsaren. I Haggai ägaren till allt silver och guld i världen.I Sakarja källan som rinner upp i Davids hus och renar från synd och orenhet. I Malaki rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar.I Matteus är han Messias. I Markus undergöraren. I Lukas är han Människosonen. I Johannes Guds Son. I Apostlagärningarna är han den helige Andes tecken och under.I Romarbrevet låter han allt samverka till det bästa för den som älskar Gud. I Första och Andra Korintierbrevet är han Andens frukt och Andens gåvor. I Galaterbrevet är han den som friköpte oss från lagens förbannelse. I Efesierbrevet den outgrundliga rikedomen i Kristus. I Filipperbrevet Gud som tillgodoser alla våra behov. I Kolosserbrevet den gudomliga fullheten förkroppsligad. I Första och Andra Tessalonikerbrevet vår återvändande kung. I Första och Andra Timoteusbrevet medlaren mellan Gud och människa. I Titus en trofast herde. I brevet till Filemon en vän, mer trofast än en broder. I Hebreerbrevet det eviga förbundets blod. I Jakobs brev den store läkaren. I Första och Andra Petrusbrevet den högste herden. I Första, Andra, och Tredje Johannesbrevet är han evig kärlek. I Judas brev Herren som kommer med sina tusentals heliga. I Uppenbarelseboken Kungars Kung och Herrars Herre!

Inga kommentarer: